لیست تورها

سنگاپور

4 روز 3 شب

قیمت از 235 $

بالی + سنگاپور

8 روز 7 شب

پوکت + بالی

8 روز 7 شب

پوکت + سنگاپور

8 روز 7 شب

قیمت از 410 $

کوالالامپور + سنگاپور

8 روز 7 شب

قیمت از 255 $

کوالالامپور + لنکاوی

8 روز 7 شب

قیمت از 255 $

کوالالامپور + پنانگ

8 روز 7 شب

قیمت از 150 $

بالی

8 روز 7 شب

قیمت از 315 $

سنگاپور

8 روز 7 شب

قیمت از 335 $

کوالالامپور

8 روز 7 شب

قیمت از 445 $

بالی

4 روز 3 شب

قیمت از 230 $